De Algemene Voorwaarden zijn ook hier te bekijken en downloaden als PDF. 


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MTG: More Than Gifts, een project van Project88 statutair gevestigd te Uitgeest, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;
 2. Afnemer: de wederpartij van MTG bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen MTG en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 4. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 5. Diensten: door MTG aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
 6. Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
 7. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MTG en afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Door aanvaarding van een door MTG gedaan aanbod, aanvaardt de afnemer tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk door MTG van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Aantasting van geldigheid van enig artikel of bepaling in een artikel van deze voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid van overige artikelen of bepalingen.

 

Artikel 3. Aanbod, aanvaarding en opdrachten

 1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Herroeping door ons kan geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 2. Een overeenkomst komt, indien er geen aanbod van ons aan is voorafgegaan, tot stand wanneer wij binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht, deze bevestigen, dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

 

Artikel 4. Omvang overeenkomst

 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 2. Wijzigingen in het ontwerp en hoeveelheden zijn, tenzij anders aangegeven, slechts mogelijk tot maximaal 3 maanden voor de overeengekomen leveringstermijn. Indien de opdrachtgever van opdrachtnemer daarna enige wijzigingen wenst, dan is de opdrachtgever gehouden op het eerste verzoek van opdrachtnemer alle  met de wijzigingen verbonden kosten en alle tevergeefs gemaakte kosten aan opdrachtnemer te voldoen. Een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om in de voorkomende gevallen volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van de omstandigheden dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden, indien er meer kosten ontstaan, afzonderlijk in rekening gebracht. Meer--‐ en minderwerk zal eveneens worden verrekend.

 

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief BTW, verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en overige heffingen van overheidswege, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij (kerstpakket)orders van ten minste een factuurbedrag van € 900,- exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen, wordt franco geleverd op 1 adres in NL uitgezonderd de Waddeneilanden.
 3. Beneden de € 900,00 (ex. BTW) wordt een bedrag doorberekend van maximaal € 45,00 excl. btw per pallet in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden waar een extra toeslag voor geldt. De wijze van transport wordt bepaald door de opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 6. Betaling en betalingszekerheid

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% te vragen.
 2. De betalingstermijn bedraagt steeds veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen.
 4. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn
 5. van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
 6. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, onverminderd de ons verder  toekomende rechten ter zake.
 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van de ter incasso gegeven bedragen, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 75,-.
 8. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter  afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan.
 9. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons, of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland.
 10. Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

 

Artikel 7. Reclame

 1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Heeft de afnemer niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven en afleveringsbonnen, of dergelijke andere documenten als juist.
 2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der zaken c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend.
 3. Indien de tekortkoming als juist wordt erkend door de afnemer, heeft deze het recht, afgezien van een regeling op andere wijze, de afgekeurde producten te vervangen.
 4. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 5. Zijn de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.
 6. Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden mee verpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 4 weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen fatale datum, in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.
 7. Reclames over facturen dienen acht dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

 

Artikel 8. Levering

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijnen zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.
 2. De afnemer draagt het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag (tenzij deze opslag geschiedt in verband met afroeporders) en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor haar verricht door ons of in onze opdracht.
 3. Het is opdrachtnemer steeds toegestaan levering in gedeelten doen plaatsvinden, doch rekening houdend met de afgesproken levertijden.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht onder rembours te leveren.
 5. De door opdrachtnemer te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden worden geleverd met inachtneming van de gebruikelijke geringe afwijkingen voor wat betreft aantallen, afmetingen, gewichten, kleuren, design, lettertype, dikte, hardheid, kwaliteit, verdere uitvoering e.d.
 6. Geschiedt de levering  in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
 7. Bijzondere bedingen, welke van hierboven in de leden 4 en 5 bepaalde afwijkingen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor bestellingen, waarop zij  betrekking hebben.
 8. Demo's worden geleverd tegen een vooraf afgesproken prijs. Monsters worden niet franco verzonden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ons  geleverde zaken blijven ons eigendom tot al onze vorderingen uit hoofde van overeenkomst tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn betaald. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd, behoudens in het kader van  zijn normale bedrijfsuitoefening en conform de bestemming van de zaken, deze zaken aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.
 2. Wanneer de betalingstermijn is verstreken zonder  dat volledige betaling heeft plaats gevonden danwel wij goede gronden hebben te vrezen dat de afnemer niet zal betalen, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde zaken onverwijld terug vorderen. De afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan  alsdan door ons zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaard worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.
 3. Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde zaken afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s als diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoelt in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen uit hoofde van deze verzekeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in plaats van de betrokken zaken.

 

Artikel 10. Transport & Risico

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de wijze van transport, verzending en/of verpakking te kiezen zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid bestaat indien opdrachtnemer deze keuze voldoende zorgvuldig heeft gemaakt.
 2. Transport  van de zaken/materialen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever van opdrachtnemer, ook indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen etc. de clausule voorkomt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van afzender zijn.
 3. Ingeval franco wordt geleverd worden transportkosten niet aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Een eventuele transportverzekering dient door de opdrachtgever van opdrachtnemer verzorgd te worden.
 5. Indien vertraging optreedt in het aannemen of afroepen van een bestelling door de opdrachtgever en ingeval van andere, niet aan opdrachtnemer te wijten oorzaken, gaat het risico op de opdrachtgever over het moment dat haar wordt gemeld dat de bestelling verzending klaar is.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.
 4. Als opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. De door ons aan afnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen en overige bescheiden blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvrage  aan ons te worden geretourneerd. Deze bescheiden en de daarin voorkomende gegevens mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. Auteursrechten, octrooirechten, merk--‐ en modelrechten op een door ons al dan niet geregistreerd model, en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al onze producten en op door ons vervaardigde en/of ontworpen vormen en producten berusten bij ons, ook al zijn die op de aanwijzing, tekening of in opdracht gemaakt. Zulks tenzij de afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij terzake rechthebbende wordt of blijft.

 

Artikel 13. Garantie

 1. Opdrachtnemer geeft slechts garantie voor de door haar elders ingekochte goederen indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt. Van elke andere garantie is slechts sprake indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. In het geval door opdrachtnemer overigens garantie wordt verstrekt, betreft de garantie uitsluitend het herstel of vervanging van de geleverde zaken dan wel verbetering van de verrichte werkzaamheden, een en ander ter uitsluitende keuze van More Than Gifts. Eventuele bijkomende kosten verband houdende met de vervanging, zoals  vervoerkosten, ontwerpkosten en arbeidsloon, e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever van opdrachtnemer kan geen enkel recht uit enige garantie doen gelden, zolang zij zelf niet aan al haar verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag.
 3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.

 4. In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer of van zijn ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
 6. Opdrachtnemer zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte gevolgschade op welke wijze dan ook ontstaan onafhankelijke van de vraag of opdrachtnemer al dan niet op de hoogte was dat dergelijke schade zou kunnen ontstaan. Onder gevolgschade is bijvoorbeeld te verstaan verlies van inkomsten, winst, rente, bruikbaarheid, verlies van afzetgebied of goodwill, ontstaan van extra kosten, etc.

 

Artikel 15. Ontbinding

Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.

 

Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

 

Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of ander anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

 

Artikel 16. Tussenpersonen

Opdrachten aangenomen door, alsmede voorwaarden en bedingen overeengekomen met vertegenwoordigers of andere tussenpersonen dienen door opdrachtnemer schriftelijk te worden bevestigd alvorens zij bindend zijn.

 

Artikel 17. Conversie

 1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
 3. Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan More Than Gifts te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij More Than Gifts laatstbekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Tenzij anders tussen partijen is overeengekomen worden alle overeenkomsten met opdrachtnemer uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2.  Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

 

Artikel 19. Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 66872529, en zullen op het eerste verzoek van de afnemer kosteloos worden toegezonden.

Neem contact met ons op

Error 404